fbpx

OBOWIĄZEK INFOROMACYJNY RODO DLA IMPLANT S.A.

Administratorem Danych Osobowych jest Implant S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 93, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000866844, REGON 387476719, NIP 7011002710. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej, poprzez email: hello@implantwarsaw.com, lub telefonicznie pod numerem +48 504 019 768.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • Zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) – w sytuacji przetwarzania danych w celu do wysyłki korespondencji handlowej, marketingowej i informacyjnej (o wysyłkę, której dana osoba prosiła) oraz w przypadku organizowanych rekrutacji.
  • Umowa (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – w sytuacja świadczenia usług Spółki lub przetwarzania danych przed zawarciem umowy.
  • Przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, np. w celach podatkowych.
  • Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w sytuacji kontaktu ze strony osoby, której dane dotyczą na adres Spółki lub adresy e-mail osób umieszczonych na stronie internetowej. Uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie lub zapytanie.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja działalności statutowej Spółki tj. prowadzenie działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi jest przetwarzanie danych w celach kontaktowych, odpowiedzi na zadania pytania, a także cele marketingu usług Spółki.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą lub przekazane przez ich pracodawców lub partnerów biznesowych w ramach wykonywania umowy.
 4. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez następujące okresy:
  • w przypadku przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody przez czas trwania zgody osoby uprawnionej,
  • w przypadku prowadzonej rekrutacji do czasu jej zakończenia. Jeśli zgoda dotyczyła rekrutacji przyszłych nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od jej zakończenia,
  • w przypadku umowy – przez okres jej trwania i okres uzasadniony potencjalnymi roszczeniami cywilnymi,
  • w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora (tj. przez 12 miesięcy) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • w przypadku przetwarzania na podstawie obowiązku prawnego przez czas określony przez przepisy szczególne.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi wykonanie celów wskazanych powyżej.
 6. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także prawo do przenoszenia danych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. serwis IT, obsługa księgowa czy prawna).
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.